اعضای هیأت مدیره

اسامی اعضای هیأت مدیره شرکت گلپخش اول به شرح ذیل می باشد:

* آقای دکتر مسعود سزاوار ذاکریان، مدیرعامل مهد سرمایه گذاری خاورمیانه و رئیس هیأت مدیره

* آقای مهندس حسین علیقارداشی، مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره

* آقای مهندس مجتبی کریمی ، قائم مقام مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

* آقای مهندس سید جعفر موسوی، عضو هیأت مدیره

* آقای مهندس محمد جواد سیدپور، عضو هیأت مدیره