اعضای هیأت مدیره

اسامی اعضای هیأت مدیره شرکت گلپخش اول به شرح ذیل می باشد:

* آقای مهندس حسین علیقارداشی، رئیس هیأت مدیره

* آقای مهندس مجتبی کریمی، مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره

* آقای دکتر سید محمد جواد سیدپور، عضو هیأت مدیره

* آقای مهندس محمدرضا قلی پور، عضو هیأت مدیره

* آقای مهندس محسن صادق بیان، عضو هیأت مدیره