۱۴۰۳/۰۳/۲۹

چهارمین پست وبلاگ

به گزارش روابط عمومی گلپخش اول جناب آقای مهندس کریمی مدیرعامل محترم گلپخش اول ، معاونین ، مدیران ارشد و مدیران شعب در ۲۳ اردیبهشت ماه از شعبه گیلان بازدید کردند. این بازدید، با گفتگوی جناب آقای مهندس کریمی با مسئولین و کارکنان شعبه گیلان همراه بود. همچنین ...

ادامه مطلب
۱۴۰۳/۰۳/۲۹

سومین پست وبلاگ

به گزارش روابط عمومی گلپخش اول جناب آقای مهندس کریمی مدیرعامل محترم گلپخش اول ، معاونین ، مدیران ارشد و مدیران شعب در ۲۳ اردیبهشت ماه از شعبه گیلان بازدید کردند. این بازدید، با گفتگوی جناب آقای مهندس کریمی با مسئولین و کارکنان شعبه گیلان همراه بود. همچنین ...

ادامه مطلب
۱۴۰۳/۰۳/۲۱

دومین پست وبلاگ

به گزارش روابط عمومی گلپخش اول جناب آقای مهندس کریمی مدیرعامل محترم گلپخش اول ، معاونین ، مدیران ارشد و مدیران شعب در ۲۳ اردیبهشت ماه از شعبه گیلان بازدید کردند. این بازدید، با گفتگوی جناب آقای مهندس کریمی با مسئولین و کارکنان شعبه گیلان همراه بود. همچنین ...

ادامه مطلب
۱۴۰۳/۰۳/۲۱

اولین پست وبلاگ

به گزارش روابط عمومی گلپخش اول جناب آقای مهندس کریمی مدیرعامل محترم گلپخش اول ، معاونین ، مدیران ارشد و مدیران شعب در ۲۳ اردیبهشت ماه از شعبه گیلان بازدید کردند. این بازدید، با گفتگوی جناب آقای مهندس کریمی با مسئولین و کارکنان شعبه گیلان همراه بود. همچنین ...

ادامه مطلب