اسامی برندگان مرحله دوم جشنواره سحرآمیز آدامس بایودنت

اسامی برنگان ربع سکه بهار آزادی-جشنواره آدامس سحرآمیز بایودنت

 

جایزه نفردوم و سوم-مرحله اول جشنواره آدامس سحرآمیزبایودنت

جایزه نفر اول-دوره اول جشنواره آدامس سحرآمیز آدامس بایودنت